Služby klubu Džagoda

zpět na klub Džagoda

Nízkoprahový klub Džagoda je registrovaná sociální služba pro děti a mládež.

Klub je určen všem mladým lidem od 13 do 26 let, které tráví svůj volný čas především v prostředí sídliště Černý Most. Během čtyř odpolední v týdnu nabízí bezpečné místo, kde lze nalézt pomoc i zábavu a prostor pro realizaci vlastních nápadů.

Během otevíracích dnů jsou návštěvníkům k dispozici sociální pracovnice Vendy, Terka a Vojta, ke kterým se občas přidají nějací dobrovolníci či stážisté.

Do klubu může přijít každý, kdo potřebuje s čímkoliv pomoct (můžeme sami poradit nebo pomoc zprostředkujeme) nebo třeba jen hledá kamarády a na ulici se mu to nedaří.

K návštěvě klubu není potřeba téměř nic – vstup a služby jsou zdarma, nikdo se nemusí předem přihlašovat, nesdělují nám žádné osobní údaje, mohou kdykoliv přijít a zase odejít. Jediné, co je potřeba, je respektovat dohodnutá pravidla prostoru:

 • Bez agrese (nešikanovat, nebýt agresivní k lidem ani k vybavení klubu, s respektem k ostatním i pracovníkům)
 • Bez krádeží (nikomu nic nebrat, dávat bacha na své věci)
 • Bez sexu
 • Bez drog (na klubu neužívat, nemanipulovat, neprodávat, nenosit)

Pokud některý z návštěvníků poruší pravidla, může být z prostoru vykázán na určitou dobu (podle závažnosti porušení).

Veřejný závazek NZDM Džagoda:

Poslání:

Podporujeme mladé lidi ve věku 13 – 26 let z Černého Mostu a okolí, když mají starosti, něco se jim nedaří, něco je štve nebo potřebují pomoc. Pomáháme předcházet průšvihům a hledat řešení problémů v rodině, ve škole, ve vztazích, s návykovými látkami, v osobním životě a ve společnosti. Jsme tu proto, aby mladí lidé na své radosti a starosti nebyli sami.

Cíle poskytovaných služeb:

 • Zprostředkovat informace, které cílová skupina vyhledává nebo které by mohla využít při zvládání obtížných životních situací.
 • Nabídnout bezpečný prostor, ve kterém mohou mladí lidé trávit svůj volný čas a realizovat vlastní aktivity.
 • Podpořit mladé lidi při zvládání obtížných životních situací tak, aby se naučili řešit podobné situace vlastní silou a prostředky.
 • Předcházet vzniku životních situací, které by mohly ohrozit cílovou skupinu v jejím bezpečném vývoji.
 • Hájit zájmy cílové skupiny a společnosti.

Principy poskytovaných služeb:

 • Nízkoprahový přístup služby
  Fungování klubu je nastaveno tak, aby uživatelé cítili co možná nejmenší překážky při využívání služby. Mezi hlavní principy nízkoprahovosti patří otevírací doba klubu, svobodné rozhodování klienta o době pobytu v klubu a využívání nabídky klubu, absence poplatků za službu (výjimku tvoří speciální nabídky klubu jako pobyty a nákladné akce) a absence nutnosti registrace.
 • Zapojení cílové skupiny do provozu a chodu klubu
  Uživatelé mají možnost vyjadřovat své názory, podněty, nápady, stížnosti s chodem klubu a chování pracovníků. Lze tak činit formou přímého kontaktu pracovníka a vedoucího klubu, emailem, telefonicky, schránkou přání a stížností umístěnou v klubu. Pracovníci sami zkoumají stanoviska uživatelů v důležitých oblastech např. otevírací doba klubu, program klubu, nabídka aktivit v klubu.
 • Transparentnost jednání pracovníků klubu
  Sdělujeme uživatelům všechny podstatné informace, které souvisejí s provozem klubu a využíváním služeb klubu (změna otevírací doby, uzavření klubu, ukončení poskytování služby uživateli).
 • Jednotný přístup a respektování všech uživatelů služeb
  Ke všem uživatelům služeb NZDM Džagoda přistupují pracovníci jako k rovnocenným partnerům a nabízejí jim stejné služby bez rozdílu. Pracovníci také respektují jejich životní postoje a názory.

Cílová skupina:

Nízkoprahový klub Džagoda je otevřen mladým lidem ve věku 13 – 26 let, kteří bydlí na Černém Mostě (případně ostatním území Prahy 14). Svým životním stylem a pasivním trávením volného času mohou zažít nebo zažívají obtížné životní situace, které mohou ohrozit jejich bezpečný vývoj a vést k sociálnímu vyloučení.

Každý den neřešíme životní dramata, důležité ale je, že jsme k dispozici, když na ně přijde.

Podpořte nás

číslo sbírkového účtu organizace:
246139504/0300

Připojte se
k námCentrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
Copyright © 2009-2016 Jahoda