Služby klubu Jahoda

zpět na klub Jahoda

Nízkoprahový klub Jahoda je registrovaná sociální služba pro děti a mládež.

Klub je určen všem dětem ve věku od 6 do 14 let, které svůj volný čas tráví především v prostředí sídliště Černý Most. Nabízí dětem bezpečné místo pro různé činnosti – sportovní, výtvarné nebo pro realizaci vlastních nápadů. Ale hlavně je prostorem, kde mají děti možnost sdílet své radosti i starosti.

Během otevíracích dnů je dětem k dispozici tým sociálních pracovníků spolu s vyškolenými dobrovolníky.

Do klubu může přijít každý, kdo potřebuje s čímkoliv pomoct (můžeme sami poradit nebo pomoc zprostředkujeme) nebo třeba hledá kamarády či nechce svůj volný čas trávit na ulici.

Návštěvě klubu není potřeba téměř nic – vstup a služby jsou zdarma, děti se nemusí předem přihlašovat, nesdělují nám žádné osobní údaje, mohou kdykoliv přijít a zase odejít. Jediné, co je potřeba, je respektovat dohodnutá pravidla prostoru:

 • Žádná agrese (vůči lidem, věcem)
 • Žádné drogy (nenosit, ani nechodit pod vlivem)
 • Žádná šikana (respektovat všechny ostatní i s jejich odlišnostmi)
 • Žádné zbraně (nepřinášet žádné nebezpečné předměty, zbraně)
 • Žádná sprostá slova
 • Pokud některý z návštěvníků poruší třeba jen jedno z pravidel, může být z prostoru vykázán na určitou dobu (podle závažnosti porušení).

Veřejný závazek NZDM Jahoda

Poslání:

Podporujeme děti ve věku 6 - 14 let, když mají starosti, něco je štve, něco se jim nedaří. Nabízíme jim bezpečný prostor pro trávení volného času, realizaci svých nápadů a sdílení svých radostí i starostí. Pomáháme předcházet a hledat řešení průšvihů a konfliktů v prostředí, v kterém se pohybují.

Cíle poskytovaných služeb:

 • Předcházet vzniku obtížných životních situací, které mohou cílovou skupinu ohrozit v jejím zdravém vývoji.
 • Podpořit děti při zvládání obtížných situací tak, aby se naučily řešit podobné situace vlastní silou a prostředky.
 • Nabídnout bezpečný prostor pro trávení volného času, realizaci svých nápadů a sdílení svých radostí a starostí.
 • Zprostředkovat informace, které cílová skupina vyhledává nebo které by mohla využít při zvládání obtížných životních situací.
 • Hájit práva a oprávněné zájmy cílové skupiny a veřejnosti.

Principy poskytovaných služeb:

 • Nízkoprahový přístup služby
  Fungování klubu je nastaveno tak, aby návštěvníci cítili co možná nejmenší překážky při využívání služby. Mezi hlavní principy nízkoprahovosti patří časová dostupnost a pravidelnost služby, poskytování služby v přirozeném sociálním prostředí dětí, svobodné a samostatné rozhodování návštěvníků o využití služby, absence poplatků za službu (výjimku tvoří speciální nabídky jako pobyty a nákladné akce) a absence nutnosti registrace (možnost anonymního využívání služby).
 • Zapojení cílové skupiny do provozu a chodu klubu
  Děti v klubu mají možnost vyjadřovat své názory, podněty, nápady, stížnosti s chodem klubu a chováním pracovníků. Lze tak činit formou přímého kontaktu s pracovníky a vedoucí sociálních programů nebo emailem, telefonicky, schránkou přání a stížností v klubu. Pracovníci sami zkoumají stanoviska návštěvníků v důležitých oblastech např. doba poskytování služby, jednání pracovníků, srozumitelnost poskytovaných informací.
 • Transparentnost jednání pracovníků klubu
  Pracovníci sdělují návštěvníkům klubu včas a srozumitelnou formou všechny podstatné informace, které souvisejí s provozem a využíváním služby (např. změna doby poskytování služby, doba dovolených, pravidla poskytování služby, nabídka poskytovaných služeb, evidence, ukončení poskytování služby uživateli, oznamovací povinnost), aby děti měly dostatek informací ke svobodnému rozhodnutí o využití služby.
 • Rovnocenný a individuální přístup a respektování všech uživatelů služby
  Pracovníci přistupují ke všem návštěvníkům klubu jako k rovnocenným partnerům a nabízejí jim stejné služby bez rozdílu. Zároveň pracovníci pracují s každým dítětem individuálně a podle jeho potřeb. Pracovníci také respektují jejich životní postoje a názory.
 • Dodržování práv a lidské důstojnosti
  Pracovníci poskytují služby uživatelům s ohledem na dodržování jejich práv a lidské důstojnosti. Pracovníci respektují jejich svobodnou vůli, právo na důstojné jednání, zachování soukromí. S tím souvisí záruka odborného poskytování služby, profesionální a etické jednání pracovníků.
 • Cílová skupina:

  Děti ve věku od 6 do 14 let, které bydlí, chodí do školy nebo tráví převážnou část svého volného času na Černém Mostě, jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, mají obtíže při zvládání životních situací a rolí , protože k tomu nemají dostatečnou a/nebo vhodnou podporu z přirozeného prostředí, nebo hrozí, že tyto obtíže mít budou.

  Podpořte nás

  číslo sbírkového účtu organizace:
  246139504/0300

  Připojte se
  k nám  Centrum Černý Most - hlavní partner Jahoda
  Copyright © 2009-2016 Jahoda